Klokkenluiden

Procedure ter bescherming van klokkenluiders bij meldingen

Hier vindt u alle informatie die u moet weten over klokkenluiden en hoe u wangedrag kunt melden.

BESIX Group houdt zich aan de hoogste ethische en professionele normen, zoals blijkt uit zijn waarden en zijn Codes. De Groep wil gezien worden als een organisatie waar die normen volledig geïntegreerd zijn in de werkplek en in de kwaliteit van de professionele relaties die de Groep ontwikkelt tussen zijn werknemers en zijn zakenpartners.

BESIX Group moedigt de melding door een klokkenluider van ernstige zorgen of vermoede onregelmatigheden of wanpraktijken, binnen een veilige context, aan.

Met klokkenluider bedoelen we een persoon of organisatie die toegang heeft tot informatie of gegevens en zich zorgen maakt over een ernstige misstand of onregelmatigheid, en die besluit die onder de aandacht van de Groep te brengen: 

Werknemers, voormalige werknemers, sollicitanten, consultants en onafhankelijke contractanten, onderaannemers en leveranciers, in het kader van werk gerelateerde activiteiten of professionele relaties met collega's of met lijnmanagers of zakenpartners, en haar zakelijke activiteiten.

Wat kan worden gemeld

Onder klokkenluiden verstaan wij het melden van feitelijk of vermoedelijk wangedrag of wanpraktijken van werknemers, of specifieke feitelijke of vermoedelijke incidenten van wangedrag, op de werkplek of in de activiteiten van de Groep:

  • Witwasbestrijding, milieubescherming, vervoersveiligheid en -naleving, volksgezondheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, mededingingsrecht, staatssteunregels, wetgeving inzake vennootschapsbelasting;  
  • Financiële belangen van de EU, consumentenbescherming, overheidsopdrachten, financiële diensten, stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. 

De Groep zorgt ervoor dat klokkenluiders die getuige zijn van daadwerkelijke of potentiële schendingen van de EU-wetgeving in bepaalde aangelegenheden van algemeen belang en deze aangeven, beschermd worden tegen elke vorm van vergelding of represailles (sancties, ontslag, intimidatie, ...).

BESIX Group moedigt het melden van ernstige zorgen aan en vergemakkelijkt de klokkenluidersprocedure volgens de EU-klokkenluidersrichtlijn (2019/1937) en de collectieve arbeidsovereenkomst in de Europese Ondernemingsraad van BESIX Group over de bescherming van klokkenluiders.

Lees ons klokkenluidersbeleid voor meer informatie:

Wij raden klokkenluiders aan om in hun melding de achtergrond en geschiedenis op te nemen van wat er is gebeurd en waarom zij zich bezorgd voelen.

BESIX Group garandeert de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider en de betrokken personen en voldoet aan de RGPD.

BESIX Group kan echter de anonieme behandeling van klachten niet garanderen als de klokkenluider ervoor kiest om via zakelijke e-mail te rapporteren.

Contact

Voor meer uitleg of vragen:

BESIX Group Klokkenluider, naam van betrokken entiteit
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel, België

 
Member of logo